โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง  จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

       ความเป็นมา 

                          พื้นที่ตอนล่างของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ที่กำหนดไว้ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ ร้อยละ 90 ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร

       ของลำห้วยบองซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ท้องที่

       อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) พื้นที่บางส่วนผ่านการบุกรุกถือครองจากราษฎรใช้ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

       และอยู่อาศัยมานาน ต่อมาทางราชการได้ประกาศเขตพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติฯ ปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมประมาณ 700-1,200 ไร่

       และพื้นที่บางส่วนขาดความอุดมสมบูรณ์อันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช จำเป็นต้องจัดตั้งโครงการพัฒนา

       ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริหารจัดการให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

       ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนดำเนินการให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ร่วมกับการส่งเสริมปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

       และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามาร่วมบริหาร จัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ

       อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม

      2. เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายต้นน้ำลำธาร(Check Dam)

      3. เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากการประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรม และโครงการอื่นๆ

          ที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านวนศาสตร์ชุมชน

      4. เพื่อเป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ภายใต้พระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ 

                          

                  

พื้นที่ดำเนินการ​                                                                                                                                                                                                                                                    ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ประมาณร้อยละ 90 หรือ ประมาณ 5,400 ไร่ เป้าหมาย3 หมู่บ้าน คือ บ้านตาด

ไฮ บ้านวังมน และบ้านชัยมงคล ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างเส้นรุ้งที่  16

องศา45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40 ลิปดาเหนือเส้นแวงที่ 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออก

ชนิ​ดดินและหิน

     อยู่ในกลุ่มดินที่ 48 เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือ ปนกรวดอาจพบหินพื้นต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เป็นดินสีน้ำตาล

เหลือง หรือ แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ ค่าความเป็นกรดด่าง(PH ) ประมาณ 4.5-5.5 มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ เป็นป่าเต็งรังสลับป่าดิบแล้ง ซึ่งใน

ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนผ่านการถูกบุกทำลายเพื่อปลูกพืชเกษตร จนทำให้ป่าเสื่อมสภาพในบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียง เสี่ยงต่อการพังทลายและ

ชะล้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300-400 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำชี ได้แก่ ลำห้วยบอง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ

ลำพะเนียงอันเป็นลำน้ำสำคัญยิ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น โดยจะไหลผ่านพื้นที่ทำกินของเกษตรกรพื้นที่ อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง

แล้วไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ 

         1. ราษฎรมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการลดและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

          2. สร้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของประชาชน

             แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ                                                                                                                                                                                     

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • วันที่ 26 ก.พ. 62 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมมอบเงินอุดหนุน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโนนสัง 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญที่บริเวณโรงเรียนบ้านตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โดยได้มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและทำฐานกิจกรรม

  • วันที่ 29 ม.ค.25621.เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสัง และรับฟังนโยบายจากท่านนายอำเภอโนนสัง ณ ห้องประชุมอบต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

  • วันที่ 18 มค. 2562 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอรายงานผลการปฎิบัติงานดังนี้วันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 14.00 น.คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านแมด ตาดไฮสามัคคี ต.โคกม่วง อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภู ขอใช้สถานที่

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี