1. ชื่อโครงการ

          โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร

2. ประเภทโครงการ

          - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         

3. พระราชดำริ

          -สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

          กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช

5. ที่ตั้ง / ขอบเขตพื้นที่

     5.1   ดำเนินการในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานท้องที่  ตำบลพังแดง  อำเภอดงหลวงและตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  เนื้อที่ของโครงการประมาณ  23, 000 ไร่

อาณาเขตพื้นที่โครงการ

ทิศเหนือ          จด บ้านพังแดง  ตำบลพังแดง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้             จด บ้านคำเบิ่มบ่าม  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก     จด  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

ทิศตะวันตก      จด  อุทยานแห่งชาติภูผายล

          5.2 หมู่บ้านเป้าหมาย

-บ้านหนองคอง  หมู่ที่ 8  ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

-บ้านห้วยเลา  หมู่ที่ 7  ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

-บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

-บ้านคำเบิ่มบ่าม  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

-บ้านห้วยตาเปอะ  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

6. ความเป็นมา 

          เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2547   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เสด็จฯเยี่ยมราษฎรบ้านหนองคอง  โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. นายสหัส บุญญวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กราบบังคมทูลปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อการเกษตร นายโกวิท ปัญญาตรง ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กราบบังคมทูลฯแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะจัดทำโครงการหมู่บ้านป่าไม้บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยจะดำเนินการสำรวจเพื่อแบ่งพื้นที่ส่วนที่ทำกินและส่วนที่เป็นพื้นที่ป่า และจะดำเนินการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 ที่เน้นการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ช่วยเหลือราษฎร โดยการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกรักษาป่า และสนับสนุนให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนต่อไป

7. วิสัยทัศน์

          1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และฟื้นฟูสภาพป่า ให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน

2. สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดความรักหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  ลดปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

          4. ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน  ในการบริหารจัดการทรัพยากร เกิดบูรณาการในการคุ้มครองดูแลพื้นที่

8. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

     ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลดลงปัญหาการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ลดลงมีน้ำใช้เพียงพอต่อราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวสร้างงานสร้างอาชีพ  เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

                      ราษฎรมีจิตสำนึก รัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสภาพป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่โครงการฯ  มีความอุดมสมบูรณ์เป็นไปตามธรรมชาติมีแหล่งไม้ใช้สอยและไม้ฟืน  ทำให้ราษฎรไม่ขึ้นไปตัดไม้ในป่ามาใช้สอยอีก

9. ระยะเวลาดำเนินการ

          9.1 เริ่มต้น ปีงบประมาณ 2548

          9.2 สิ้นสุด   -                  

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • วันที่30ส.ค62. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานฯภูผายล จนท.อบต.พังแดง ได้เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือราษฎรประสพภัย น้ำท่วม ท้องที่ตำบลพังแดง จ.มุกดาหาร

  • วันที่ ( 22 มีค.62 )เวลา 08.30 - 17.30 น.ได้ร่วมต้อนรับนาย จรัลธาดา กรรณสูต องค์มนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร

  • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ อบต.พังแดงและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วมทางบ้านนาหลัก

  • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี