ชื่อโครงการ    ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน  จังหวัดสกลนคร   (งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้)

ความเป็นมา

งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้  เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ  ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2525  ณ บ้านนานกเค้า  ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  เริ่มดำเนินการเมื่อปี  พ.ศ.2527  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ  ทั้งการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ  พื้นฟูสภาพป่า  การวางแผนปลูกพืช  และการเลี้ยงสัตว์  ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าชม ศึกษาค้นคว้า  ฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม  และนำไปปฏิบัติได้  เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่ทำมาหากินของตนเอง  ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  ทำหน้าที่เสมือนเป็น  “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” (LIVING  NATURAL  MUSEUM) เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  สาธิต  และการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (ONE  STOP  SERVICE  FOR  THE  FARMERS)  เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้จัดตั้งหน่วยงานและส่งบุคคลากรมาปฏิบัติงานเพื่อประสานงานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในนามศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน  จังหวัดสกลนคร

สถานที่ตั้ง

          ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 17.04 องศา ถึง  17.07 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104.00 องศา ถึง 104.04 องศา ตะวันออก  บ้านนานกเค้า  ตำบลห้วยยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000โทร. 0-4274-7458-9    โทรสาร. 0-4274-7460  ถนนสาย สกลนคร – กาฬสินธุ์ ประกอบด้วยพื้นที่  13,300 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1.  พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จำนวน 2,300 ไร่

2. พื้นที่พัฒนาป่าไม้ จำนวน 11,000  ไร่ พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ 27 หมู่บ้าน จำนวน 11,000 ไร่

พื้นที่ในการดำเนินการ

พื้นที่ในการดำเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 แบ่งพื้นที่ออกได้ดังนี้

           - พื้นที่ทำการและแปลงทดลองกิจกรรมต่าง ๆ         2,300  ไร่

            - พื้นที่เขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้              11,000  ไร่

            - พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ภูพาน  27  หมู่บ้าน      110,000  ไร่      

รวมพื้นที่ทั้งหมด      123,300  ไร่

 แผนงานด้านวิชาการ

          ๑. บทบาทของฝายต้นน้ำในการเสริมสร้างการทำงานตามหน้าที่ของพื้นที่ป่าเต็งรังศูนย์ฯ ภูพาน

          ๒. การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสังคมพืชภายหลังการป้องกันและฟื้นฟูที่ต้นน้ำและ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนของราษฎร

                บริเวณศูนย์ฯภูพาน

          ๓. โครงการสำรวจแมลงป่าไม้ในพื้นที่ศูนย์ฯภูพาน

ลักษณะภูมิประเทศ

ลุ่มน้ำบริเวณโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  อยู่ในระหว่างความสูง  203-278  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  รูปร่างแบบ  rectangular  มีค่า  factor  เท่ากับ  0.18  ค่าสัมประสิทธิ์ความกระชับ  (Compacness   coefficicient,  KC)  เท่ากับ  1.19  ความลาดชันลุ่มน้ำเท่ากับ  14  เปอร์เซ็นต์  ความหนาแน่นของการระบายน้ำ  (drainage  density)  11.3  กิโลเมตร/ตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นของลำธาร  (stream  density)  เท่ากับ  65  สาย/ตารางกิโลเมตร  ความลาดชันเฉลี่ยของลำธารหลัก  (stream  slope)  เท่ากับ  12.78  เปอร์เซ็นต์ ทิศด้านลาดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะทางธรณีวิทยา

พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเป็นแอ่งสกลนครตามประวัติธรณีวิทยาที่ราบสูงโคราชเป็นแผ่นดินใหญ่ที่ถูกกดดันจนหินโค้งงอ  ถูกบีบระหว่างทิวเขาสองด้าน  จึงแอ่นตัวเป็นแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร  ต่อมาถูกน้ำเซาะจนกลายเป็นที่ราบลูกคลื่น  หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับระดับให้ต่ำลง  ทำให้บริเวณนี้มีน้ำไหลบ่าท่วมถึง  หรืออาจจะจมอยู่ในทะเลชั่วระยะหนึ่งก็ได้

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ                           จำนวน           6        คน

ลูกจ้างประจำ                       จำนวน           2        คน

พนักงานราชการ                   จำนวน           25      คน

พนักงานจ้างเหมา(TOR)      จำนวน           5        คน

แผนปฏิบัติงาน

1.แผนปฏิบัติงานโครงการฯ  รวม 4  กิจกรรม  ดังนี้

1.1   งานอำนวยการและบริหารโครงการ

1.2   งานโครงการหมู่บ้านพิทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านดงสมบูรณ์

1.3   งานโครงการส่งเสริมการปลูกหวายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.4   งานวิชาการ

1.5   งานส่งเสริมและขยายผลการพัฒนา

1.6   งานฝึกอบรม

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • วันที่ 22 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 21 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 20 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 15 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี