โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ  จังหวัดสกลนคร

กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความเป็นมา

                    พื้นที่ตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติภูผายล  ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร  พื้นที่ตามแนวรอบแนวรอยต่อและในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ  ได้แก่  ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก  อำเภอเต่างอย  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่ากะเฌอ  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ในอดีตมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีทรัพยากรป่าไม้อันมีค่ามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  ไม้หวงห้ามที่สำคัญ  มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด  อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยน้ำพุง  เป็นลำน้ำใหญ่ไหลลงสู่หนองหาร  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร  และถือว่าเป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำอีกด้วย  มีลำห้วยที่สำคัญหลายสาย  เป็นแหล่งผลิตน้ำเพื่อไหลลงมาหล่อเลี้ยงอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่ง  เช่น  อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด  อ่างเก็บน้ำห้วยเทา  ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการชลประทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทรงมีพระราชดำรงให้จัดสร้างเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับราษฎรไว้ใช้เพื่อการเกษตร  แต่ปัจจุบันเนื่องจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากร  ทำให้มีความต้องการพื้นที่ทำกินเพิ่มมากขึ้น  มีการบุกรุกยึดถือครอบครองปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้  เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม  ราษฎรที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณดังกล่าวนี้  มีมากมายหลายหมู่บ้าน  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาตาล  ตำบลจันเพ็ญ  และตำบลเต่างอย  อำเภอเต่างอย  ตำบลกกปลาซิว  ตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร และตำบลกกตูม  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ราษฎรยังมีฐานะยากจน  คุณภาพชีวิตยังไม่ดีพอ  จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าว  มีความเสี่ยงและง่ายต่อการถูกบุกรุกทำลายและยึดถือครอบครอง  และยังมีปัญหาในเรื่องการลักลอบตัดโค่นต้นไม้  แปรรูปไม้  ลักลอบล่าสัตว์ป่า  จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาพื้นที่บริเวณตอนเหนือและด้านทิศตะวันตก  ของอุทยานแห่งชาติภูยายล  และพื้นที่ตามแนวรอยต่อแห่งนี้ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีการกินดีอยู่ดีตามสมควร  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการดำเนินชีวิต  ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้หมดไปจากพื้นที่  และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า  ให้มีน้ำในลำห้วยลำธารทุกสายหล่อเลี้ยงอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง  ให้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี  และตลอดไป

วัตถุประสงค์

                    โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ  จังหวัดสกลนคร กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการในพื้นที่  โดยยึดหลักการดำเนินงาน 3 ประการดังนี้

                         1.  เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง  มีการกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง  มีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ  โดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน

                         2.  ไม่มีปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่  ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งภาคเอกชน

                         3.  เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า  ทำให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์  ไม่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ

ที่ตั้ง

          โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ  ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล  บางส่วนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ  และป่าภูล้อมข้าว-ป่าภูเพ็ก  ท้องที่   ตำบลกกปลาซิว  ตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ตำบลนาตาล  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  พิกัด  E  391566  N  1879055  (ระบบ WGS  1984) ครอบคลุมพื้นที่  57,000  ไร่  หรือ  91.20  ตารางกิโลเมตร

                   อาณาเขต

                          ทิศเหนือ                      จด   อ.เต่างอย                     จ. สกลนคร

                         ทิศใต้                            จด   อ.เขาวง                        จ. กาฬสินธุ์  , อ.ดงหลวง จ.  มุกดาหาร

                         ทิศตะวันออก              จด   อ.โคกศรีสุพรรณ        จ. สกลนคร

                         ทิศตะวันตก                 จด   อ.ภูพาน                       จ. สกลนคร                  

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัย และอุทกภัย โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอจังหวัดสกลนคร

  • วันที่ 21ก.พ.62 หน.โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้ว,และหน.โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จ.สกลนคร

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และในวันเดียวกัน นายธนโรจน์ โพธิสาโร ตรวจเยี่ยมโครงการฯ

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกพืชอาหารช้างป่าถวายแม่ของแผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน โดยมี พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 จ.สกลนค

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี