โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด เพื่อสนองพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์และจัดการน้ำ จังหวัดสกลนคร

พระราชดำริ

                    เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2542  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมกิจการของศูนย์รวมนมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร  ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ให้นายศัลย์สนธิ  บุญโยทยาน หัวหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร   และนายศุภชัย  พันธุกานนท์ ผู้อำนวยการกองวัง ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  ได้พิจารณาหาวิธีการอนุรักษ์จัดการน้ำที่ได้จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด ทำให้มีรูปแบบที่เหมาะสม สภาพเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการฟืนฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด  จังหวัดสกลนคร

กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

ที่ตั้ง / ขอบเขตพื้นที่

                        อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดตามพระราชดำริฯ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีความจุ700,000 ลูกบาศก์เมตร  ตั้งอยู่บนหุบเขาระหว่างภูผาทองและภูผาผึ้ง  พิกัด  48 QUE 408080   ระวางที่ 5743-IV ตามแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

                           ทิศเหนือ จดบ้านโคกตาดทอง ตำบลค้อเขียว ท้องที่อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

                     ทิศใต้      จด  อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ท้องที่อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

                   ทิศตะวันออก     จด  อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ท้องที่อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

                   ทิศตะวันตก      จด  อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ท้องที่อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร

  1. วิสัยทัศน์

                   “  อนุรักษ์  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างเป็นระบบ  ลดผลกระทบทำลายสิ่งแวดล้อม  ราษฎรพร้อมใจร่วมพัฒนา” 

  1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  1.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ดูแล  รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

             2. เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ประชาชน  ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

 3.  เป็นแหล่งศึกษา  ให้ความรู้  วิจัย  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

เนื้อที่ประมาณ 3,500  ไร่

  1. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มต้น กรกฎาคม พ.ศ. 2544 -ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ

  1. ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพพื้นที่โครงการ มีลักษณะเป็นป่าโปร่งมีพันธุ์ไม้ในวงศ์ยาง ( Dipterocarpus) เป็นต้นไม้เด่น เช่นเต็ง ( Shorea  obtusa) , รัง (Shorea  siamensis) , เหียง(  Dipterocarpus optusifolius) , พลวง (Dipterocarpus  tuberculatus)  ฯลฯไม้ชั้นล่างมีไม้ไผ่ต่างๆ เช่น ไม้ไผ่รวก

( Thyrsosradys   siamensis) , ไผ่ไร่( Gianttochloa   albociliala)  ,  ไผ่ป่า( Bambusa arundinaceae) , ไผ่ไร่ลอ(Gianttochloa  nigrociliata )  , ไม้ ติ้ว( Cratoxylon )     และเพ็ก (Arundinaria  ) ขึ้นอยู่     ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขา ภูเขา  ส่วนที่เป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบ ดินลึกไม่มีโขดหิน ดินชุดดินชุมพวง หินปูน มีลูกรังผสม  เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 537 เมตร  เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญ 2 สาย คือ ลำห้วยน้ำหยาด และลำห้วยก้านเหลือง  มีลำห้วยสาขานับสิบห้วย  เมื่อรวมเป็นลำห้วยสายใหญ่ แล้วไหลไปบรรจบกับลำห้วยปลาหางและไหลลงแม่น้ำสงคราม ระยะทางประมาณ 15  กิโลเมตร  

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

                       พื้นที่ดำเนินการประมาณ 3,500 ไร่ ในท้องที่ อ.วาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน   ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายได้เฉลี่ยต่ำ จึงต้องการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อทำการเกษตร อาชีพหลักของประชาชน คือ  การทำนา  อาชีพรอง คือ ทำสวน  อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า  เลี้ยงสัตว์     การขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ต้องอาศัยน้ำจากลำห้วย  หนอง  คลองบึง  ขอบเขตพื้นที่ของโครงการ/กิจกรรมนี้ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน …7…. หมู่บ้าน ได้แก่

                      .1)  บ้านโคกตาดทอง  ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                        2)  บ้านป่าโจด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                        3)  บ้านดงบัง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                        4)  บ้านดอนส้มโฮง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                        5)  บ้านสนามชัย  ตำบลคำบ่อ  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                        6)  บ้านโนนนาคำ  ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                        .7)  บ้านคำบิด  ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สภาพภูมิอากาศ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุม 2 ลูก คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และ

มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,150 – 1,250   มิลลิเมตรต่อปี     อุณหภูมิเฉลี่ย  26.47  องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน  67 %  ซี่งมีลักษณะอากาศ  ดังนี้

                   ฤดูฝน  จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  เรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม  และฝนจะทิ้งช่วงเสมอในช่วงมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ในช่วงปลายฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่นพัดผ่าน

                   ฤดูหนาว      อุณหภูมิจะเริ่มต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคม     และสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์

          ฤดูร้อน  โดยส่วนใหญ่จะเริ่มร้อนอบอ้าวในช่วงเดือนมีนาคม ไปจนถึงประมาณ

พฤษภาคม  ซึ่งอาจมีฝนตกบ้างในต้นเดือนพฤษภาคม

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • วันที่ 21 เมษายน 2563 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

    วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • โครงการฟื้นฟูสภาพ ห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเหล็ก เทศบาลตำบลคำบ่อ ร.ร.ธรรมบวรวิทยา ราษฎรบ้านหนองแหนหมู่ที่ 12 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จัดพิธีปลูกป่า โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลคำบ่อ ปลูกป่าตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี