โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดหนองคาย

(งานพัฒนาด้านป่าไม้)

--------------------------------

ชื่อโครงการ

                   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   จังหวัดหนองคาย

สถานที่ตั้ง

หมู่บ้านห้วยไฮ  หมู่ที่ 10  ตำบลพระพุทธบาท

อำเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย

 ประวัติความเป็นมา

            เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการ  พระราชนิโรธรังสี  คัมภีปัญญาวิศิษฎ์  หลวงปู่เทศก์  เทศรังสี  ณ  วัดหินหมากเป้ง  อำเภอ ศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  พระองค์ทรงเยี่ยม  และทอดพระเนตรความเป็นอยู่พสกนิกรชาวอำเภอ    ศรีเชียงใหม่  ทรงมีพระกระแสพระราชดำรัสว่า  หมู่บ้านวังน้ำมอก  บ้านดอนขนุน  บ้านภูพนังม่วงและหมู่บ้านอื่น ๆ  บริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำห้วยทอน  สมควรที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้เกษตรกร  มีน้ำในการเพาะปลูกพัฒนาอาชีพของราษฎร  ให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาหมู่บ้านในการช่วยเหลือราษฎรในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

                เมื่อวันที่    8  มกราคม  2539   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสี  คัมภีปัญญาวิศิษฎ์  หลวงปู่เทศก์  เทศรังสี  ณ  วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคายพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ว่าให้เร่งรัดหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ห้วยหินสิ่วและห้วยทอน  ให้เห็นผลโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังสมบูรณ์    ป่าไม้สมควรที่จะให้มีการบำรุงรักษาป่าไม้ให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์เป็นไปตามธรรมชาติ  เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชนิโรธรังสี  คัมภีปัญญาวิศิษฎ์

ดังนั้น  สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย  จึงทำการสำรวจข้อมูลสภาพป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน  และงบประมาณดำเนินการสนองแนวทาง  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาอาชีพ  และพัฒนาในด้านอื่น ๆหลักการและเหตุผล  เป็นการสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในด้านการ

พัฒนาอาชีพ  และพัฒนาหมู่บ้าน  เพื่อป้องกันไม้ให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธาร

         และเนื่องจากป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทอนได้ถูกบุกรุกทำลายโดยวิธีต่างๆ 

จากมนุษย์หลายแบบหลายประการด้วยกันดังนั้น  จังหวัดหนองคาย  โดยสำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองคายจึงได้เข้าดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำทอน

ในหมู่บ้านเป้าหมาย  3  หมู่บ้าน และหมู่บ้านอื่นๆ  ในบริเวณใกล้ต้นน้ำลำห้วยทอน10  หมู่บ้าน  โดยมีกิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ด้านการประชาสัมพันธ์  และสร้างจิตสำนึกด้านพัฒนาหมู่บ้านและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาป่าร่วมกับทางราชการ  อันทำให้ราษฎรมีอาชีพมือในอย่างมั่นคง  มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง  มีความมั่นใจ

และมั่นคงในการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาชีวิต

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อการอนุรักษ์  ฟื้นฟูสภาพป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

    2. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ 

    3. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน  หมู่บ้าน

    4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย เรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

    5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น ชุมชน  หมู่บ้าน  ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และน้ำ ตามสิทธิที่พึงมี

         และที่จะได้รับอย่างเป็นธรรม

พื้นที่ดำเนินการและสภาพทั่วไปของโครงการ

1.ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ ท้องที่ตำบลพระพุทธบาท

อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม และตำบลด่านศรีสุข กิ่งอำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย

เนื้อที่โครงการประมาณ 71,500ไร่

สำนักงานโครงการฯ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไฮ หมู่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่

จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ใกล้โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.อาณาเขตพื้นที่โครงการ  ดังนี้

ทิศเหนือ  จด  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211ศรีเชียงใหม่-สังคม)

ทิศใต้    จด  ห้วยไฮ และเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน

                 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

         ทิศตะวันออก  จด ห้วยหินขาว ห้วยกอก ห้วยถ้ำเต่า และห้วยช้างเผือก   

                อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

        ทิศตะวันตก จด  ห้วยเต่าไห ภูผาดัก และภูโปร่ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

   1.)  พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ   (Zone  E)    สภาพพื้นที่เป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ยๆ  สลับร่องห้วย  และเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน   มีเนื้อที่ประมาณ  32,800 ไร่    สภาพื้นที่ทั่วไปเกิดจากการบุกรุกถือครองทำการเกษตรกรรมมานานหลายปี  พื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของราษฎร  และพัฒนาหมู่บ้านในรูปหมู่บ้านป่าไม้

  1.  สภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ทั่วไป  แบ่งออก  2  ลักษณะ  ดังนี

       2)พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์(Zone C)สภาพพื้นที่เป็นภูเขามีสภาพป่าสมบูรณ์   เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของห้วยเต่าไห ห้วยคอก ห้วยเม็กใหญ่ ห้วยถ้ำเต่า ห้วยช้างเผือกและห้วยทอน มีพื้นที่บางส่วนถูกบุกรุกเพื่อประกอบการเกษตรกรรม แต่ไม่มีการตั้งชุมชนอยู่อาศัยในพื้นที่นี้มีเนื้อที่ที่ประมาณ 38,700 ไร่  พื้นที่ดังกล่าวนี้จะทำการตรวจตราและป้องกันรักษาป่าโดยมิให้มีราษฎรเข้าไปบุกรุกกตัดไม้ทำลายป่า และบริเวณที่ถูกบุกรุกมาก่อนจะทำการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าให้ฟื้นคืนสภาพเดิมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  2537                  

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • วันที่ 21 เมษายน 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จังหวัดหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 20 เมษายน 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จังหวัดหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

    วันที่ 20 เมษายน 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จังหวัดหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย (สปร.สบอ10.) ร่วมจัดนิทรรศการสนองงานพระราชดำริในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  • วันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 08.30 -10.00 น. นายไพศาล สถิตวิบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี