โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดหนองคาย

 ที่ตั้งโครงการ   บ้านภูสวาท    ตำบลหนองเดิ่น     อำเภอบุ่งคล้า    จังหวัดหนองคาย

 ความเป็นมา  

           พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์เก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายาก

หรือกำลังที่จะสูญพันธุ์ไว้เพื่อประโยชน์ในด้านพัฒนาพืชและใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมทางพืชอย่างจริงจัง  ในลักษณะถาวรและระยะยาวเพื่อประโยชน์

ต่อเกษตรกรของประเทศ

 ปีที่เริ่มโครงการ   เริ่มดำเนินการปี  2536

 รายละเอียดโครงการ  

             1. เพื่อเป็นศูนย์รักษาพันธุกรรมพืชชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบ และขยายพันธุ์ต่อไป  ดำเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้

                  ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพรของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

            2.เพื่อสนองแนวพระราชดำริ  เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

            3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรองรับปีการท่องเที่ยว

            4.เพื่อเป็นแหล่งแหล่งศึกษา วิจัยคุณสมบัติทางยารักษาโรคของพืชชนิดต่างๆ และพืชสมุนไพร

            5. เพื่อเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ไม้  พืชสมุนไพร พืชอาหารให้แก่เกษตรกร ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจ นำไปปลูกพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป

ชื่อโครงการ

                   -โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริ  เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          2. เพื่อเป็นศูนย์รักษาพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบ สิรินธรวัลลี (Bauhinia  sirindhorniae)และขยายพันธุ์ต่อไป

               ดำเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

          3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  พืชสมุนไพร

          4. เพื่อเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร ให้แก่เกษตรกร ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจนำไปปลูกพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป

          5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น  ชุมชน  หมู่บ้าน  ในด้านการ

                               อนุรักษ์พันธุ์ไม้ สมุนไพร และทรัพยากรธรรมชาติ        

 สถานที่ตั้ง

อยู่ในพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นส่วนใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 

ที่ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 166 ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212  ท้องที่บ้านภูสวาท   ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

  อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริห้วยบางบาด  ตำบลชัยพร   อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ  พิกัด 48 Q 0381231 UTM 2020152

อาณาเขตและเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (หนองคาย-นครพนม) ระหว่างหลัก กิโลเมตรที่ 164-166

                                 ทิศใต้  จดห้วยแบ่ง หรือห้วยซอดตามภาษาท้องถิ่น

                                 ทิศตะวันออก  จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

                 ทิศตะวันตก  จดเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริห้วยบางบาด ตำบลชัยพร  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ        

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       พื้นที่ป่าได้รับการดูแลรักษาโดยประชาชนมีส่วนร่วม เนื้อที่ 2,115 ไร่

2.       เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า พืชสมุนไพร และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับส่วนราชการและตลอดจนผู้สนใจนำไป

          ปลูกพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป

3.       เป็นแหล่งศึกษา วิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  พืชสมุนไพร

4.       เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของนักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการและประชาชน

หน่วยงานดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

ลักษณะพื้นที่โดยรอบโครงการฯ

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ทั่วไป  มีลักษณะเป็นภูเขาเนินเตี้ยๆ  มีลำห้วย  และที่ราบน้ำ บางแห่งน้ำท่วมถึง

สภาพป่าเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์

  สามารถจำแนกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1. พื้นที่ทางด้านทิศเหนือเป็นภูเขาสูง มีหน้าผาชัน มีดานหิน (ดานออนซอน)    ความสูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศใต้

  เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

2. ด้านทิศใต้เป็นพื้นที่ราบเนินเตี้ยๆ ถึงลำห้วยแบ่ง สลับร่องห้วย เนื้อที่ประมาณ  415  ไร่

3. ด้านทิศตะวันออก เป็นเนินสลับกับร่องห้วย มีลานหินกว้างลาดเอียงมาจากทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่

4. ด้านทิศตะวันตก เป็นที่ลาดชัน ประมาณ 30 องศา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งน้ำท่วมถึงอ่างเก็บน้ำห้วยบางบาด

   เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

สภาพภูมิอากาศ

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุม 2 ลูก คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีลักษณะอากาศ  ดังนี้

ฤดูฝน     จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี ประมาณ 2,445 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมและสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์

                ฤดูร้อน    เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 

สภาพดินและหิน

ทรัพยากรดิน

ดินร่วนอยู่บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยบางบาดทางทิศตะวันตก และดินร่วนปนทราย  ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบระหว่างร่องห้วย

ที่ราบบนเขา  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ทรัพยากรหิน   เป็นหินชุดโคราช   ประกอบด้วย     หินทราย     หินทรายแป้งและหินดินดาน                  

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID - 19 โครงการ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ป่า​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอ​นบน​ จังหวัด​บึงกาฬ​ สบอ.10 อุดรธานี, ประจำวันที่​ 22 เมษายน​ 2563

  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID - 19 โครงการ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ป่า​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอ​นบน​ จังหวัด​บึงกาฬ​ สบอ.10 อุดรธานี, ประจำวันที่​ 21 เมษายน​ 2563

  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID - 19 โครงการ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ป่า​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอ​นบน​ จังหวัด​บึงกาฬ​ สบอ.10 อุดรธานี, ประจำวันที่​ 20 เมษายน​ 2563

  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID - 19 โครงการ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ป่า​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอ​นบน​ จังหวัด​บึงกาฬ​ สบอ.10 อุดรธานี, ประจำวันที่​ 15 เมษายน​ 2563

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี