ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวน  8

โครงการ และโครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ รวม 15 โครงการ  ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด      

บุคคลากร

-ข้าราชการ   16  คน

-ลูกจ้างประจำ  4   คน

-พนักงานราชการ  34  คน

-พนักงานจ้างเหมา  (TOR)  94  คน

-ค่าตอบแทน  - อัตร

                   หน้าที่รับผิดชอบของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ 

1. กำกับ ดูแล โครงการพระราชดำริ  ในความรับผิดชอบ  จำนวน 15 โครงการ

2. มีหน้าที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดของสำนักบริหาร   พื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (กปร.)  เพื่อของบประมาณมาดำเนินงานสนองพระราชดำริ

3. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

          การบริหารภายในส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

                   ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 15 โครงการ  คือ

                   - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

            1)   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

            2)   โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ  จังหวัดอุดรธานี

            3)   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

            4)   โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร 

            5)   โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด  จังหวัดสกลนคร

            6)   โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  จังหวัดนครพนม

            7)   โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

                  บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

            8)   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร

            - โครงการตามแนวพระราชดำริ  จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

            1)  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน  จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

            2)   โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

            3)   โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร

            4)  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

            5)  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

            6)  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็กภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร

            7)  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

     หน่วยงานในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ

-          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 โครงการดังนี้

ลำดับ

ที่

ชื่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

หัวหน้าโครงการฯ

1

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุดรธานี

บ้านตาดน้ำพุ  หมู่ที่ 8

ตำบลคำด้วง 

อำเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

75,000  ไร่

นายทองใบ จักขุลี

เจ้าพนักงานป่าไม้

ชำนาญงาน

2

โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก  จังหวัดอุดรธานี

บ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13

ตำบลผาสุก

อำเภอวังสามหมอ

จังหวัดอุดรธานี

5,500  ไร่

นายพงศ์พัฒน์ ใจมั่น

เจ้าพนักงานป่าไม้

ชำนาญงาน

 

3

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 จังหวัดหนองคาย 

บ้านห้วยไฮ  หมู่ที่  10  

ตำบลพระพุทธบาท 

อำเภอศรีเชียงใหม่

จังหวัดหนองคาย

75,584  ไร่

นายโคจร จำปานิล

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

4

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านหนองคอง  จังหวัดมุกดาหาร

บ้านหนองคอง  หมู่ที่ 8

ตำบลพังแดง

อำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร

23,000 ไร่

นายพิเชษฐ์  จำรัส

เจ้าพนักงานป่าไม้

อาวุโส

5

โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ

ห้วยน้ำหยาด  จังหวัดสกลนคร

บ้านโคกตาดทอง หมู่ที่ 5

ตำบลค้อเขียว

อำเภอวาริชภูมิ 

จังหวัดสกลนคร

3,500 ไร่

นายกฤตพัส พานเหนือ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

6

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

จังหวัดนครพนม

บ้านทันสมัย  หมู่ที่ 7

ตำบลมหาชัย

อำเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม

18 หมู่บ้าน

63,750 ไร่

นายอธิษฐ์ คำสงค์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

7

โครงการพัฒนาและฟื้นฟู

สภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

 

บ้านถ้ำติ้ว  หมู่ 2

ตำบลปทุมวาปี

อำเภอส่องดาว

จังหวัดสกลนคร

17,000 ไร่

นายวัชรพงษ์ สิมงาม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

8

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้    ภูพาน จังหวัดสกลนคร

บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10

ตำบลห้วยยาง

อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร

11,000 ไร่

นางสาวทิวาวรรณ บุญทวี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

 

หน่วยงานในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ

-          โครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

ลำดับ

ที่

ชื่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

หัวหน้าโครงการฯ

1

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน 

จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

บ้านห้วยหวด  หมู่ที่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย

จังหวัดสกลนคร

263,567 ไร่

นายภัทรนันท์ คลื่นแก้ว

เจ้าพนักงานป่าไม้

ชำนาญงาน

2

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดบึงกาฬ

บ้านภูสวาท หมูที่ 6

ตำบลหนองเดิ่น

อำเภอบุ่งคล้า    

จังหวัดบึงกาฬ

2,115  ไร่

นางสาวจุฬาลักษณ์ เพณี

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

3

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพาน

และป่าดงกะเฌอ

จังหวัดสกลนคร

บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ที่ 1

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน

จังหวัดสกลนคร

57,000 ไร่

นายอดินันต์ ปุริโส

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 

4

 

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว

พระราชดำริ  ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

บ้านดงน้อย หมู่ที่ 10

ตำบลพิมาน

อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม

66,250 ไร่

นายกฤษฎา  สาครวงศ์

นักวิชาการป่าไม้

ชำนาญการพิเศษ

5

โครงการพัฒนาป่าไม้

ตามแนวพระราชดำริ

ลำห้วยบอง

จังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านตาดไฮ  หมู่ที่ 5

ตำบลโคกม่วง

อำเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลำภู

30,000 ไร่

นายวีระศักดิ์  โพธิศิริ

เจ้าพนักงานป่าไม้

ชำนาญงาน

6

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก

ภูล้อมข้าว  จังหวัดสกลนคร

บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7

ตำบลตองโขบ   

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

จังหวัดสกลนคร

 

64,373 ไร่

นายชัยพร  ไทยกิ่ง

เจ้าพนักงานป่าไม้

ชำนาญงาน

7

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า

รักษาสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยไฮ  หมู่ที่  10  

ตำบลพระพุทธบาท 

อำเภอศรีเชียงใหม่

จังหวัดหนองคาย

9 หมู่บ้านเป้าหมาย

 

นายโคจร จำปานิล

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

 

 

1. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกบี๊กอุยในบ่อซีเมนต์

    -บ้านดอนขนุน หมู่ 5 ตำบลด่านศรีสุข

     อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย

 

 

 

2. กลุ่มอาชีพทำปลาร้าบอง

    -บ้านตาดน้ำพุ  หมู่ 8 

     ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ   

      จังหวัดอุดรธานี

 

 

3. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่

    -บ้านวังทอง  หมู่ 9

     ตำบลผาสุก  อำเภอวังสามหมอ 

     จังหวัดอุดรธานี

 

 

4. กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ

    -บ้านหนองบัว  หมู่ 16

     ตำบลปลาปาก

     อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

 

 

5. กลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ

    -บ้านบังบาตร  หมู่ 7 

     ตำบลชัยพร   อำเภอเมือง

     จังหวัดบึงกาฬ

 

 

6.  กลุ่มอาชีพข้าวกล้องงอก

    -บ้านท่าศิลารมณ์  หมู่ 10

     ตำบลบ้านแก้ง

     อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 

 

7. กลุ่มอาชีพข้าวกล้องงอก

    -บ้านนางอย-โพนปลาโหล

     บ้านนางอย  หมู่ 4     

     ตำบลเต่างอย

     อำเภอเต่างอย 

     จังหวัดสกลนคร

 

 

8. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด

    -บ้านดงสมบูรณ์  หมู่ 10

    ตำบลพังขว้าง

    อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

 

 

9. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไข่ไก่

    -บ้านดอนส้มโฮง  หมู่ 6

     ตำบลค้อเขียว

     อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

 

     

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ ส่วนจัดการต้นน้ำสบอ.ที่10 (อุดรธานี) ได้มาร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี