• เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๔  กำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓  เนื้อที่  ๑๐,๖๓๐  ไร่
  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ 1837/2555  ลงวันที่  24  กันยายน  2555 

  เรื่อง  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  โดยได้แต่งตั้งให้  นายโนรี  ตะถา  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 

  มาทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันมีที่ทำการชั่วคราว

  ตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเดียม  หมู่ที่ ๕  ตำบลเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

  • หนองหานกุมภวาปี มีเนื้อที่ประมาณ 28,125 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอกู่แก้ว และอำเภอ

  ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

  ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar convention)  และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับ

  การคุ้มครอง การฟื้นฟู และการศึกษาสำรวจ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี