หน้าที่รับผิดชอบ  คือ

1)  กำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นลุ่มน้ำ   และกำหนดขอบเขตลุ่มน้ำ  พัฒนาลุ่มน้ำชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

2) จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

3)   ปรับทัศนคติในการดำเนินงานในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และพัฒนา  ภายใต้หลักวิชาการ(สหวิชา)และการมีส่วนร่วม

 4)  ดำเนินการกำหนดแผนแม่บทของหน่วย(ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ)ภายใต้การมีส่วนร่วม  ของชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และองค์กรพัฒนาเอกชน

5)  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

6) อนุรักษ์  สงวน  คุ้มครอง  ฟื้นฟู  ดูแลรักษา  ส่งเสริมและบำรุงทรัพยากรป่าไม้   สัตว์ป่า   และพันธุ์พืช  การจัดการให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

พื้นที่รับผิดชอบ

           ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ตั้งอยู่บ้านวังแข้  หมู่ที่  3   ตำบลนาแค   อำเภอนายูง   จังหวัดอุดรธานี  พิกัด E 189922 N 1983957 ระวาง 5444-4  แผ่นระวาง 58884

           หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมมีพื้นที่ปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-น้ำโสม ท้องที่ตำบลนาแค และตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จำนวนพื้นที่ปฏิบัติงานภารกิจประมาณ  196.8  ตารางกิโลเมตร  หรือ  123,000  ไร่  เป็นป่าต้นน้ำชั้นที่ 1 A และ  2  พื้นที่แปลงปลูกป่าปรับปรุง –ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ  จำนวน  1,800  ไร่

 

อาณาเขต

สำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านวังแข้  หมู่ที่ 3  ตำบลนาแค  อำเภอนายูง  จังหวัด อุดรธานี

ทิศเหนือ                  จรด               บ้านคีรีวงกต    ตำบลนาแค   อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้                      จรด               บ้านทุ่งศรีทอง ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันออก            จรด              บ้านนาคำน้อย   ตำบลก้อง  อำเภอนายูง   จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก              จรด               อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

เส้นทางคมนาคม

จากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (อุดรธานี – หนองคาย)  ถึงแยกไปอำเภอบ้านผือ ระยะทางประมาณ 13 กม.เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหมายเลข 2021 (บ้านนาข่า- อ.บ้านผือ) จนถึงอำเภอบ้านผือระยะทางประมาณ 50 กม. แล้วไปตามเส้นทางหมายเลข 2348 ไปอำเภอน้ำโสมระยะทางประมาณ 40 กม. จากอำเภอน้ำโสมไปตามเส้นทางหลวงชนบทไปบ้านวังแข้ ตำบลนาแค ระยะทางประมาณ 25 กม. เมื่อถึงบ้านวังแข้เลี้ยวซ้ายไปยังหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ระยะทาง ประมาณ 500 เมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนลูกรัง รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 128 กม.

 

 

 

การดำเนินกิจกรรมของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ได้แก่

  1. งานอำนวยการ
  2. งานจัดการทรัพยากรป่าไม้
  3. งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

  • สสอ.บ้านเพิ่ม (หมู่7) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้

    วันนี้ 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้ 31คน ศึกษาดูงานเพาะชำกล้าไม้ การปลูกหญ้าแฝก ระบบประปาภูเขา เดินศึกษาธรรมชาติป่าต้

  • วันที่ 5 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างโลกสวยด้วยมือเรา ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

  • วันที่ 2 มิ.ย. 58 คณะกรรมการ สสอ.จาก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าตรวจประเมิน สสอ.บ้านเพิ่ม เพื่อเข้าประกวด สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี