ข่าวสารล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

  • กิจกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2561

  • ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ปี 2561

    เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2621 ส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ใช้พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงในการจัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมเข้าร่วมจำนวน 60 คน

  • เอื้อเฟื้อสถานที่ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558 ของศูนย์ฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ

    หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงให้เอื้อเฟื้อสถานที่ภายในหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558

  • รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ปีงบประมาณ 2557

    ส่วนจัดการต้นน้ำดำเนินการจัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการห้วยหลวง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี