มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ งานแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีหน้าที่วางแผนและกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ กรณีการขัดแย้งการร้องเรียนข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน  และระหว่างรัฐกับรัฐ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด โดยมีนางพุทธชาติ  จิตสว่าง นายช่างสำรวจชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

          1. งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  โดยมีหน้าที่วางแผนและกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ กรณีการขัดแย้งการร้องเรียนข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน  และระหว่างรัฐกับรัฐ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด  ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย3

          2. งานกิจกรรมโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  มีหน้าที่ประสานงานกับสำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  ดำเนินการตามโครงการพุทธอุทยาน โดยจัดทำแผน เป้าหมายกิจกรรมจัดทำคำของบประมาณ  และติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และมีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

         

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี