ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 846 / 2548 ลงวันที่ 17  มิถุนายน 2548
เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้กำหนด
หน้าที่ของสถานีควบคุมไฟป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคสนามในสังกัดไว้ดังนี้ 

1.)  รับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ 
2.)  ปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันไฟป่า 
3.)  ประสานแผนระดมพลดับไฟป่า 
4.)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
5.)  รวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างการบริหารงาน

                       เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้
กำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน ไว้ดังนี้

                      1.  งานอำนวยการ   รับผิดชอบงานด้าน ธุรการ การเงิน สถานที่ และพัสดุ
                      2.  งานวิชาการ      รับผิดชอบงานด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูล และฝึกอบรม
                      3.  งานปฏิบัติการ  รับผิดชอบงานด้าน การรณรงค์ป้องกันไฟป่า และสนับสนุน
การดับไฟป่า มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
                            3.1 หน่วยเคลื่อนที่เร็วดับไฟป่า (Initial Attack) เป็นชุดปฏิบัติงานประจำสถานีฯ
รับผิดชอบปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่อื่นๆ และทำหน้าที่สนับสนุนการดับไฟป่าแก่หน่วยงานต่าง ๆ
 รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
                            3.2 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นชุดปฏิบัติงานประจำสถานีฯ  รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า
                      4.
 งานหน่วยดับไฟป่า  รับผิดชอบปฏิบัติงานดับไฟป่า และสนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าของงานปฏิบัติการ มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
                             4.1 
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ถ้ำกกดู่ รับผิดชอบปฏิบัติงานดับไฟป่าในท้องที่อำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
                             4.2 
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ภูฝอยลม รับผิดชอบปฏิบัติงานดับไฟป่า ในท้องที่
บริเวณ
พื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาและสาธิตวิชาการป่าไม้ภูพานน้อย  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
อำเภอหนองแสง และอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
                             4.3 หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ทับไฮ รับผิดชอบปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณ
วนอุทยานน้ำตกธารงาม และพื้นที่ป่าใกล้เคียงในท้องที่อำเภอหนองแสง  อำเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี