ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกัการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลงรับ-ส่ง หนังสือราชการและดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศง 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลสมุดลงเวลาทำงาน งบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จัดทำรายงานการประชุม จัดทำทะเบียบควบคุม การลาทุกประเภท การฝึกอบรม การมอบอำนาจต่างๆ ร่างตอบโต้หนังสือราชการ กาจัดเวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การดำเนินงานตามมาตราการประหยัดพลังงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้าน พลังงาน รวมทั้งดำเนินงานด้านบุคคล การย้าย การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การบรรจุและแต่งตั้งการขอเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารราชการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การจัดทำประวัติและแฟ้มประวัติ ก.พ.7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งใหม่ การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

อ้ตรากำลัง

♦ ข้าราชการ 4 คน
♦ ลูกจ้างประจำ 5 คน
♦ พนักงานราชการ 3 คน
♦ พนักงานจ้างเหมา 1 คน

โดยมี นางศิริพร สุ่มมาตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี