ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวิทยุสื่อสาร ระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์ในห้องประชุม งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทุกด้าน และให้มีทีมงานชุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยองค์ ประกอบของชุดประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วน/กลุ่ม ร่วมเป็นชุดประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งหน้าที่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ ในการออกไปปฏิบัติงานของชุดประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ขออนุญาตไปราชการผ่านส่วนอำนวยการทุกครั้ง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 10 ทราบทุกครั้ง ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรม การตกแต่งประดับธงชาติประดับไฟฟ้าเนื่องในงานราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ การจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ภายในบริเวณสำนักงานฯ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  1  คน
♦ ลูกจ้างประจำ  2  คน 
♦ พนักงานจ้างเหมา  1  คน

โดยมี นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

-ชุดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ 6 คน
♦ ลูกจ้างประจำ 1 คน
♦ พนักงานราชการ 3 คน

โดยมี นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี