ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล มี หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน การจัดทำแผนงาน การรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี วิเคราะห์และจัดทำแผนงานงบประมาณ รวบรวมแผนงานจากทุกส่วน/ศูนย์/กลุ่ม รวบรวมข้อมูลสถิติการดำเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ การรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำปีทุกด้าน ผลการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  3  คน 
♦ พนักงานราชการ  1  คน   
♦ พนักงานจ้างเหมา  2  คน

โดยมี  นางสุภาวดี  มณีรักษ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

  • การดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

  • แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ GES Survey Online ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี