ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การจัดซื้อ/จัดจ้าง การทำทะเบียนครุภัณฑ์ต่างๆ ทะเบียนอาวุธปืน ทะเบียนควบคุมวัสดุ ทุกประเภท ควบคุมการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์  ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงานและบ้านพัก ระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานและบ้านพัก ควบคุมและบำรุงรักษายานพาหนะ  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี