ฝ่ายงบประมาณและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ  การเงิน  และบัญชีของเงินงบประมาณทุกประเภทการเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน  การเบิกจ่าย  จัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิก  กบข.  และ  กสจ.  ควบคุมและเบิกเงินช่วยเหลือบุตร การจัดทำงบเดือนใบสำคัญ  จัดทำรายงานการเงิน  จัดรายงานเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝาก  รายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝาก และวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ เงินทดรองราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  กรมบัญชีกลาง  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  3 คน
♦ ลูกจ้างประจำ  1  คน
♦ พนักงานราชการ  4  คน 
♦ พนักงานจ้างเหมา  4  คน

โดยมี  นางสาวอารีรัตน์  เข็มเพ็ชร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี