1.  ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
2.  ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักฯ
3.  ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักฯ
4.  ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนักฯ 
5.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักฯ
6.  ควบคุมวิทยุสื่อสาร  งานสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  ระบบคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตของสำนักฯ

 

 
 

            ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 792/2561 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติราชการ ได้กำหนดหน่วยราชการและความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลงรับ - ส่ง หนังสือราชการ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลสมุดลงเวลาทำการ งบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จัดทำรายงานการประชุม จัดทำทะเบียนควบคุม การลาทุกประเภท  การฝึกอบรม การมอบอำนาจต่างๆ ร่างตอบโต้หนังสือราชการ การจัดเวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน รวมทั้งดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การย้าย การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การบรรจุและแต่งตั้งการจัดกรอบอัตรากำลัง การขอเลื่่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารราชการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การจัดทำประวัติและแฟ้มประวัติ ก.พ.7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งใหม่ การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน การตรวจรับงานจ้างเหมาบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง งานกิจกรรมจิตอาสา การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย และป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ งานบริการด้านการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

อ้ตรากำลัง

♦ ข้าราชการ 4 คน
♦ ลูกจ้างประจำ 3 คน
♦ พนักงานราชการ 3 คน
โดยมี นางศิริพร สุ่มมาตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 

2. ฝ่ายงบประมาณและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ  การเงิน  และบัญชีของเงินงบประมาณทุกประเภทการเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน  การเบิกจ่าย  จัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิก  กบข.  และ  กสจ.  ควบคุมและเบิกเงินช่วยเหลือบุตร  การจัดทำงบเดือนใบสำคัญ  จัดทำรายงานการเงิน  จัดรายงานเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝาก  รายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝาก และวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ  เงินทดรองราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  กรมบัญชีกลาง  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  3 คน
♦ ลูกจ้างประจำ  1  คน
♦ พนักงานราชการ  4  คน 
♦ พนักงานจ้างเหมา  4  คน

โดยมี  นางสาวอารีรัตน์  เข็มเพ็ชร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย  


3. ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การจัดซื้อ/จัดจ้าง การทำทะเบียนครุภัณฑ์ต่างๆ ทะเบียนอาวุธปืน ทะเบียนควบคุมวัสดุ ทุกประเภท ควบคุมการเบิกพัสดุ  ครุภัณฑ์  ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงานและบ้านพัก ระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานและบ้านพัก ควบคุมและบำรุงรักษายานพาหนะ  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  1  คน
♦ ลูกจ้างประจำ  2  คน
♦ พนักงานราชการ  7  คน
♦ พนักงานจ้างเหมา 1 คน

โดยมี นางสาวลัลน์ณภัทร  ทองคำ   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่่าย

 

4. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงาน การจัดทำแผนงาน การรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี วิเคราะห์และจัดทำแผนงานงบประมาณ รวบรวมแผนงานจากทุกส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ รวบรวมข้อมูลสถิติการดำเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ การรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำปีทุกด้าน ผลการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  3  คน 
♦ พนักงานราชการ  1  คน   
♦ พนักงานจ้างเหมา  2  คน

โดยมี  นางสุภาวดี  มณีรักษ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย


5. ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวิทยุสื่อสาร ระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์ในห้องประชุม งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทุกด้าน และให้มีทีมงานชุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยองค์ประกอบของชุดประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วน/กลุ่ม ร่วมเป็นชุดประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งหน้าที่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ ในการออกไปปฏิบัติงานของชุดประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ขออนุญาตไปราชการผ่านส่วนอำนวยการทุกครั้ง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ทราบทุกครั้ง ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรม การตกแต่งประดับธงชาติประดับไฟฟ้าเนื่องในงานราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ การจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ภายในบริเวณสำนักงานฯ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ  1  คน
♦ ลูกจ้างประจำ  2  คน 
♦ พนักงานจ้างเหมา  1  คน

โดยมี นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

5.1 คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

อัตรากำลัง

♦ ข้าราชการ 7 คน
♦ ลูกจ้างประจำ 2 คน
♦ พนักงานราชการ 12 คน

โดยมี นายสักกะ  ศิริวัฒนกาญจน์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงาน

  •  

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

  • ประกาศ

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • 1

    1

  • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการป่าไม้ และพนักงานพิทักษ์ป่า

    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี