• นายทองใบ จักขุลี

    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าฯ
    โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี