• นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
    โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู