• นายกฤษฎา สาครววงศ์

    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฯ
    โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม