• นายพิเชษฐ์ จำรัส

    เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าโครงการฯ
    โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร