• นางสาวทิวาวรรณ บุญทวี

    นักวิชาการป่าไม้ชำนวญการ หัวหน้าฯ
    โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดสกลนคร