• นายชัยพร ไทยกิ่ง

    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าฯ
    โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร