• นางสาวจุฬาลักษณ์ เพณี

    นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการฯ
    โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ