• นายประเสริฐ ทองกุล

    เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าโครงการฯ
    โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ