• นายพิเชษฐ์ จำรัส

  ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  ฝ่ายอำนวยการ

 • นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 • นายวัฒนพงษ์ ทัพซ้าย

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวพรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวกฤษณา มาปัสสา

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

 • นางสาวสุวิมล ศรีเชียงหา

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

 • นายระพิน ธุระพระ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

  ฝ่ายประสานงานโครงการ

 • นายทองใบ จักขุลี

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 • นายวัฒนพงษ์ ทัพซ้าย

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวพรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวกฤษณา มาปัสสา

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

 • นางสาวสุวิมล ศรีเชียงหา

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

 • นายระพิน ธุระพระ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

 • นายโคจร จำปานิล

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

 • นายโคจร จำปานิล

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการ

  โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

 • นายกฤตพัส พานเหนือ

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการหมูบ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

 • นายพิเชษฐ์ จำรัส

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี

 • นายพงศ์พัฒน์ ใจมั่น

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

 • นายอธิษฐ์ คำสงค์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

 • นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร

 • นายอดินันต์ ปุริโส

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

 • นายวัชรพงษ์ สิมงาม

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

 • นายกฤษฎา สาครวงศ์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 • นายทองใบ จักขุลี

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ เพณี

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • นายภัทรนันท์ คลื่นแก้ว

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • นางสาวทิวาวรรณ บุญทวี

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ