• นายชัยพิชิต สอนสมนึก

  ผู้อำนวยการ

  ฝ่ายอำนวยการ

 • นายพิเชษฐ์ จำรัส

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวสุวิมล ศรีเชียงหา

  พนักงานราชการ

 • นางเนาวรัตน์ สุริยันทร์

  พนักงานราชการ

  ฝ่ายประสานงานโครงการ

 • นายชัยพิชิต สอนสมนึก

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการ

 • นางสาวกฤษณา มาปัสสา

  พนักงานราชการ

 • นางสาวศรัญญา ปานพิมพ์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวศุภลักษณ์ ไชยพันธ์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายสมชาย ศรีภา

  พนักงานราชการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

 • นายชัยพิชิต สอนสมนึก

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

 • นายชัยพิชิต สอนสมนึก

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการ

  โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

 • นายชนก นาคนิยม

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการหมูบ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

 • นายพิเชษฐ์ จำรัส

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี

 • นายโคจร จำปานิล

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

 • นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

 • นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร

 • นายสุริยา คูสกุลรัตน์

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

 • นายสุริยา คูสกุลรัตน์

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

 • นายกฤษฎา สาครวงศ์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 • นายพงศ์พัฒน์ ใจมั่น

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

 • นายประเสริฐ ทองกุล

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • นายวิกรม ชูสาย

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ

  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • นายนพดล แก้วคำไสย

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ