• นายเอกชัย เพ็ชรัตน์

    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
    อุทยานแห่งชาติภูผายล