• นางสุภาวดี มณีรักษ์

  หัวหน้า
  ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

 • นางสุภาวดี มณีรักษ์

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

 • น.ส.ฐิตารีย์ รฐาศุขนิธิดิษยา

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประจำฝ่าย

 • น.ส.สาคร เมาะราษี

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประจำฝ่าย

 • น.ส.เนตรนพิศ เพ็งไธสง

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางรุจิรัตน์ ทำทอง

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

 • น.ส.ชุติญา เรืองภัทรเวช

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย