ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 • นางสาวอารีรัตน์ เข็มเพ็ชร

  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 • น.ส.จุรีรัตน์ พรดา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายวิชัย บุญอภัย

  พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 2

 • นางสมศรี โพธิลุขา

  พนักงานราชการ

 • นางสาวนาถยา สอนวงษา

  พนักงานราชการ

 • นางสาวรัตนา สุระคาย

  พนักงานราชการ

 • นายวิชิต มาตร์นอก

  พนักงานจ้างเหมา

 • น.ส.ปุณณภา ภูแชมโชติ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวจรรยา อนุสรณ์

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอนันต์ อุทา

  พนักงานจ้างเหมา