ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางศิริพร สุ่มมาตย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • นางวราภรณ์ บุญสุข

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประจำฝ่าย

 • นางนิศารัตน์ กิจทรัพย์ทวี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประจำฝ่าย

 • นส.นิชนันท์ สัพโส

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประจำฝ่าย

 • นส.ศิวาพร มุงคุณคำชาว

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจำฝ่าย

 • นส.วนิดา สมพวงภักดี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจำฝ่าย

 • นายดุสิต วันชัย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นายหนึ่งพิทักษ์ เครือสุข

  พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 3

 • นางนิรมล นามแสง

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.วรลักษณ์ เป้าวงษ์คอน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.นาถยา สอนวงษา

  เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายอรรถพล การิสุข

  เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.เอมอร แสนโท

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

  ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 • นางสาวอารีรัตน์ เข็มเพ็ชร

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • นางสาวจุรีรัตน์ พรดา

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประจำฝ่าย

 • นายวิชัย บุญอภัย

  พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นส.รัตนา สุระคาย

  เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางสมศรี โพธิลุขา

  คนงาน พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.สุนีย์รัตน์ สร้อยสังวาลย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.ศศิลดา โพธิรัตน์

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.ภัชริดา พูลเพิ่ม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.ชลลดา ทนทาน

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.อัจฉราภรณ์ เมืองสองกุลธน

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

 • (อัตรา)

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

 • (อัตรา)

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

 • (อัตรา)

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

  ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

 • น.ส.ลัลน์ณภัทร ทองคำ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • นส.ณปศา อินทะโสม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประจำฝ่าย

 • นายสกล ศรีเงิน

  พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นางปรียานุช ไทยกิ่ง

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.พรทิพย์ ชัยคินี

  เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางกฤษฎาพร หวานชะเอม

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นส.วณิดา พะนิรัมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางมาริสา วัยกิจ

  เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายประเสริฐ จันทะบูรณ์

  คนงาน พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายทมิฬ รัตนวงศ์

  คนงาน พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายอรรถชัย มีจิต

  คนงาน พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายอดิศักดิ์ ศิริวงศ์

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

  ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

 • น.ส.ฐิตารีย์ รฐาศุขนิธิดิษยา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • น.ส.สาคร เมาะราษี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประจำฝ่าย

 • (อัตรา)

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประจำฝ่าย

 • นางสุมาลี วีระชาติ

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นส.ปรียาภรณ์ ประเพโส

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • (อัตรา)

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางรุจิรัตน์ ทำทอง

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

 • นส.กฤตติกา ระวิวรรณ

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

  ฝ่ายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ

 • นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์

  หัวหน้าฝ่ายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ

 • ประจำฝ่าย

 • ประจำฝ่าย

 • พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

  คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

 • นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าคณะทำงานฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

 • นายชวพงษ์ วาสนาทิพย์

  นักวิชาการเผยแพร่ พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • ประจำฝ่าย

 • พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย