ข่าวสารทั้งหมดจาก ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดหนองคาย โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ ม.8 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี้

  • ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 กิจกรรม

  • ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านห้วยหินขาวหมู่ 6

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 และติดตามกลุ่มอาชีพเดิมที่ได้สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มมาแล้ว

  • วันที่18 ก.ย.57 นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานกลุ่มฯ บ.ดอนส้มโฮง รับโลห์รางวัลชมเชย อันดับที่4 ของการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ

  • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวัน 21 กรกฎาคม 2557