ข่าวสารทั้งหมดจาก โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดสกลนคร

 • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดและจัดการฝึกอบรม หลักสูตร ชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืน

 • แผนงานด้านส่งเสริม และขยายผลการพัฒนา

  งานสาธิต งานขยายผลสู่หมู่บ้าน และงานฝึกอบรม

 • โครงการสำรวจแมลงป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

  การสำรวจแมลงป่าเช่น ปลวก ผีเสื้อกลางวัน มด ผีเสื้อกลางคืนและด้วง

 • การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสังคมพืชภายหลังการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำและ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนของราษฎร บริเวณศูนย์ฯภูพาน

  มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในด้านที่เกี่ยวกับชนิด ขนาดของพันธ์ไม้และปริมาณของของป่า ความแปรผันของพืชพันธ์ในแต่ละฤดูกาล

 • บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อการไหลของน้ำและการกักเก็บตะกอน

  บทบาทของฝาย ช่วยเก็บกักตะกอน หยุดยั้งการขยายตัวของร่องน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ส่งเสริมการพัฒนาตัวของสังคมพืชสองฝากฝั่งลำธาร

 • งานโครงการส่งเสริมการปลูกหวายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรง

  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ป่าไปในตัวอีกด้วย

 • งานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านดงสมบูรณ์