ข่าวสารทั้งหมดจาก โคงการพัฒนาพื้นที่ ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ จังหัดอุดรธานี

  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี (สปร.สบอ10.) ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

  • วันที่ 12 ก.ย 2561 นายทวี แก้วพวง ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.10 ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก จ.อุดรธานี อช.ภูผาเหล็ก หน่วยจัดการต้นน้ำพุง ร่วมสำรวจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสร้างฝายต้นน้ำ 125 ปีอุดรธานี

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ผาหักฯ จ.อุดรธานีร่วมกับ กศน.อำเภอวังสามหมอ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ.โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักฯ โดยกลุ่มผู้สูงวัย จำนวน 120 คน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค. 61 ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่จิตอาสาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานีร่วมกับราษฎรจิตอาสา บ.สุมณฑา ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ร่วมกันพัฒนาถนนสาธารณะในหมู่บ้านสุมณฑา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมณฑา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักจัดการป่าไม้ที่ 6 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อบต.บะยาว และราษฎรจิตอาสาตำบลบะยาวจัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝาย เราทำความดีด้วยหัวใจ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กศน.อำเภอวังสามหมอ จัดอบรมโครงการ smart farmer