ข่าวสารทั้งหมดจาก

  • ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยนายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ บ้านภูวงใหม่พัฒนา และบ้านคำบ่อใต้ ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สก

  • นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ บ้านคำไฮ ต.ผาสุข อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

  • นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคอง ได้มาศึกษาดูงานและเดินศึกษาธรรมชาติที่โครงการพัฒนาป่าไม้ป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

  • นางปิ่นหทัย พรมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักสนองงานพระราชดำริตรวจติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบ 2559

  • วันที่ 26 ม.ค. 2559 โครงการน้ำทอนฯ หนองคาย ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซ่อมแซมระบบกระจายเสียงหมู่บ้าน บ้านห้วยไฮ ต.พระพุทธบาท

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.หนองคาย ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่

  • ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และคณะได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร

  • นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สนร. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.สบอ.10 นายลือชัย แม้นโชติ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ ท่านองค์มนตรี