ข่าวสารทั้งหมดจาก หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

    บ้านวังมน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัด ฟนองบัวลำภู เคยเข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อปี 2556 พิกัด UTM 48Q 0229265 , 1875372 อยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ