ข่าวสารทั้งหมดจาก หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง

 • กิจกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ปี 2561

  เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2621 ส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ใช้พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงในการจัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมเข้าร่วมจำนวน 60 คน

 • เอื้อเฟื้อสถานที่ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558 ของศูนย์ฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงให้เอื้อเฟื้อสถานที่ภายในหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558

 • รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ปีงบประมาณ 2557

  ส่วนจัดการต้นน้ำดำเนินการจัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการห้วยหลวง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

 • โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

  โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง (สสอ.)