ข่าวสารทั้งหมดจาก ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

  • การดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

  • แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ GES Survey Online ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

  • ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2

  • ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ GES Survey Online ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556