พื้นที่รับผิดชอบ

            ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดให้รับผิดชอบพื้นที่ 
จำนวน 187,500 ไร่ แต่ในสภาพความเป็นจริง  สถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี  ต้องรับผิดชอบพื้นที่ป่าที่ยัง
ไม่มีหน่วยงานควบคุมไฟป่าดูแลอีกจำนวนหนึ่ง  จึงกำหนดพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติงานไว้ตามลำดับ
วามสำคัญ ดังนี้
           1. 
 พื้นที่เป้าหมายหลัก   เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น
ทั้งการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและการปฏิบัติงานดับไฟป่า เนื้อที่ 202,543 ไร่ ดังนี้
            

ลำดับ

พื้นที่เป้าหมาย

เนื้อที่ (ไร่)

สถานภาพของพื้นที่

1.

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  (ส่วนของอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี)

22,760

อุทยานแห่งชาติ

2.

วนอุทยานน้ำตกคอยนาง

อำเภอหนองแสง

78,125

ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อ 19 ม.ค. 37

3.

วนอุทยานวังสามหมอ

อำเภอวังสามหมอ

1,800

ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อ 25 ก.ย. 49

4.

วนอุทยานถ้ำสิงห์                                  อำเภอกุดจับ

25,000

ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อ 25 ก.ย. 49

5.

วนอุทยานภูเขาสวนกวาง                     อำเภอโนนสะอาด

34,858

ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อ 25 ก.ย. 49

6.

พื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาและสาธิตวิชาการป่าไม้ภูพานน้อย  ท้องที่อำเภอหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ  ครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้                    

-  สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา

   มหาราชินี

-  โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

-  โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร           

-  ป่าอนุรักษ์ภูพานน้อย

40,000  

ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อ 30 ก.ย. 45

                2.   พื้นที่เป้าหมายรอง  เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญรองลงมา  เนื้อที่  120,900  ไร่  ประกอบด้วย

ลำดับ

พื้นที่เป้าหมาย

เนื้อที่ (ไร่)

สถานภาพ

1.

พื้นที่เตรียมผนวกเข้ากับอุทยานแห่งชาติ  ภูเก้า-ภูพานคำ บริเวณป่าอนุรักษ์ป่า        หมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ

120,900

- ผ่านมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 

  เมื่อ 25 พฤษภาคม 2535

- รังวัดฝังหลักรอการผนวก

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี