ประวัติความเป็นมา

        พ.ศ. 2536  กรมป่าไม้ ได้อนุมัติให้จัดตั้ง  “ สถานีควบคุมไฟป่าภูพานน้อย-หมากหญ้า ” อยู่ใน
สังกัดส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ  สำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าบริเวณป่าอนุรักษ์ภูพานน้อย  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค          
ท้องที่อำเภอหนองแสงและอำเภอโนนสะอาด และป่าอนุรักษ์ป่าหมากหญ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหมากหญ้าท้องที่อำเภอหนองแสงและอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

        พ.ศ. 2541 สถานีควบคุมไฟป่าภูพานน้อย-หมากหญ้า  ได้โอนมาอยู่ในสังกัดฝ่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี  กรมป่าไม้
        พ.ศ. 2542 กรมป่าไม้ ยกฐานะของส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ ขึ้นเป็นสำนักควบคุมไฟป่า
สถานีควบคุมไฟป่าภูพานน้อย-หมากหญ้า จึงได้โอนกลับ
ไปอยู่ในสังกัดของสำนักควบคุมไฟป่า
และในปี 2543 กรมป่าไม้ ได้เปลี่ยนชื่อ สถานีควบคุมไฟป่าภูพานน้อย-หมากหญ้า เป็นสถานี
ควบคุมไฟป่า  จังหวัดอุดรธานี

        พ.ศ. 2546 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จัดตั้งกระทรวง และกรมขึ้นมาใหม่ทำให้สถานีควบคุมไฟป่า
จังหวัดอุดรธานี ได้โอนย้ายไปอยู่ในสังกัดปฏิบัติการไฟป่า (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นส่วนควบคุมและปฏิบัติ
การไฟป่า)  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน

        พ.ศ. 2552  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปลี่ยนชื่อ“สถานีควบคุมไฟป่า
จังหวัดอุดรธานี” 
มาเป็น “สถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี” ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ 1771/2551  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี