ประวัติความเป็นมา

-สถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสม จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2540 โดยคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1940/2539 ลงวันที่ 22 
 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ให้นายอภิเดช เตียวศิริทรัพย์ นักวิชาการป่าไม้ 5 เป็นผู้สำรวจจัดตั้ง สถานีควบคุมไฟป่า
 ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-น้ำโสม ท้องที่อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 สังกัดส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ สำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ปีงบประมาณ 2541 สถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสม ได้ย้ายไปสังกัดสำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี  กรมป่าไม้
-ปีงบประมาณ 2542 กรมป่าไม้ได้พิจารณายกฐานะส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติขึ้นเป็นสำนักควบคุมไฟป่า 
 สถานีควบคุมไฟป่า นายูง-น้ำโสม จึงได้ย้ายไปสังกัดสำนักควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้

-ปีงบประมาณ 2543 กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1912/2543 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2543 ให้เปลี่ยนชื่อสถานีควบคุม
 ไฟป่า
นายูง-น้ำโสม  เป็นหน่วยควบคุมไฟป่าที่ อด.1(นายูง-น้ำโสม)
-ปีงบประมาณ 2546 ได้มีการปฏิรูประบบราชการพร้อมจัดตั้งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10 สังกัด
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยควบคุมไฟป่าที่ อด.1 (นายูง-น้ำโสม) จึงได้มาสังกัด
สำนัก
 
บริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
-ปีงบประมาณ 2552 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคำสั่งที่ 1771/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
 พ.ศ. 2551 
ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยควบคุมไฟป่าที่ อด.1(นายูง-น้ำโสม) กลับมาเป็นสถานีควบคุมไฟป่า
 นายูง-น้ำโสม สังกัดสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี