การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน อส.201 และ อส.204

 

คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน อส.201 อส.204

ตัวอย่างการจัดทำแผน อส.201 และ อส.204  ได้แก่

   - กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

   - กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   - กิจกรรมอุทยานแห่งชาติ

   - กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า

   - กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

   - กิจกรรมงานบำรุงป่า

   - กิจกรรมงานพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   - กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้

   - กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอำนวยการ

  • การดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

  • แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ GES Survey Online ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี