ประวัติความเป็นมา

สถานีควบคุมไฟป่าหนองบัวลำภู  สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

              จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 โดยคำสั่งกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ขึ้นตรงต่อ
สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมป่าไม้ ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้
จะต้องมีสถานีควบคุมไฟป่า เพื่อปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าโดยตรงและเล็งเห็นว่าปัญหาการเกิดไฟป่าเป็นปัญหา
สำคัญที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
              ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 สถานีควบคุมไฟป่าหนองบัวลำภู  ได้โอนยายสังกัดให้ขึ้นตรงต่อส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า  สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ( อุดรธานี ) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี