ข่าวสารล่าสุดจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดสกลนคร

  • ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมนักเรียนระดับ มัธยมศึษาตามโครงการ "เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล " โดยวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานใ

  • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2

  • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2

  • โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) ,ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ,ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริพร้อมคณะร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าไม้ภูพานและเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ เมื่อวันที่ 29 ตค.56

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดสกลนคร

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด