ข่าวสารล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว

 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ (โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว)

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า พานพร้าว-แก้งไก่ ท้องที่ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายในท้องที่ สามารถเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร...

 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำและกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว)

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า พานพร้าว-แก้งไก่ ท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง–น้ำโสม ท้องที่ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร...

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว อ.สังคม จ.หนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการเพาะชำกล้าไม้ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยจัดการต้นน้ำ โดยมีผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ (นายทวี แก้วพวง) เป็นประธานในพ

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ (นายทวี แก้วพวง) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม สสอ. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพร้าว

 • ฝายในระบบป่าเปียกตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2558 (หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว จ.หนองคาย)

 • หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด