ข่าวสารล่าสุดจากฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

  • การดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

  • แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ GES Survey Online ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

  • ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะทำงาน ร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สบอ.10 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  • วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำความเสี่ยงของ สบอ.10 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำความเสี่ยงของ สบอ.10 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เป็นผู้แทน สบอ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติฯ

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด