select * from tb_data_section where ref_section='a'
 

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดหน่วยราชการและความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ดังนี้
 
(1) ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     2. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักฯ
     3. ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักฯ
     4. ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนักฯ
     5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักฯ
     6. ควบคุมวิทยุสื่อสาร งานสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ
 
(2) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
     2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง
     3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
(3) ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
     2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า
     3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
     4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
(4) ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกป่าการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ การผลิตกล้าไม้และปลูกป่า
     2. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้การผลิตกล้าไม้ และการปลูกป่า
     3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกป่า ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     4. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ดูแล ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     5. ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
     6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
     8. ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติการตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
     9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(5) ส่วนอุทยานแห่งชาติ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
     2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(6) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
     2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานีพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(7) ส่วนจัดการต้นน้ำ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติงานและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการต้นน้ำระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควบคุม
     2. ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(8) ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
     1. กำกับ ดูแล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบ จำนวน 14 โครงการ
     2. มีหน้าที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และประสานกรมป่าไม้ หรือประสานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) เพื่อของบประมาณมาดำเนินงานสนองพระราชดำริต่อไป
     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(9) กลุ่มงานวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการทางด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมทั้งวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
     2. สนับสนุน ประสาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานี หรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
     3. การเผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
     นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยตรง คือ
     4. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
     5. ด้านการสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช ในการตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพันธุ์พืช
     6. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในการวางแปลงตัวอย่างเพื่อสำรวจทรัพยากรป่าไม้ และติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรป่าไม้
     7. กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกลไกเรดด์พลัส
     8. กำกับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา จำนวน 6 หน่วยงาน
 
(10) กลุ่มงานกฎหมาย
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้
     2. ดำเนินการพิจารณา วินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(11) ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 883/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. เป็นหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นรูปธรรม รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
     2. เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเตือนสถานการณ์ไปยังหน่วยงานภาคสนาม เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ในภาพรวมประชาสัมพันธ์ข้อมูล และการเตือนภัยเบื้องต้นในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเกิดภัยพิบัติไปสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การเตรียมพร้อมการอพยพหนีภัยพิบัติ และ/หรือการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน กรณีเกิดภัยพิบัติ
 
(12) ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 ปี2556 – 2560 ที่ 10 (อุดรธานี) (ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ ที่ 10 (อุดรธานี))
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 382/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 796/2556 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ดำเนินงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 ปี 2556 – 2560 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
     2. เป็นหน่วยงานอำนวยการด้านแผนงาน งบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน สถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการปลูกป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 ปี 2556 – 2560 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
     3. เป็นหน่วยงานประสานงาน สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

 

แบ่งออกเป็น 14 ส่วน ดังนี้
1). ส่วนอำนวยการ
2). ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
3). ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
4). ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
5). ส่วนอุทยานแห่งชาติ
6). ส่วนจัดการต้นน้ำ
7). ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
8). ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
9). กลุ่มงานวิชาการ
10). กลุ่มงานกฏหมาย
11). กลุ่มประสานงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมพิเศษ
12). ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ
13). ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่า และฟื้นฟูต้นน้ำที่ 10
14).  ศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ข่าวสารล่าสุดจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10

เข้าดูทั้งหมด
  • วันนี้ 23 มิย.58 เวลา 10.00 น. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.10(อุดรธานี) จัดประชุมสภากาแฟของ สบอ.10

  • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

    ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นายสว่าง เฟื่องกระแสร์

  • จับอีกไม้พะยูงค่า 3 ล้าน 2 ผู้ต้องหาขนผ่านหนองคาย

    ชุดเฉพาะกิจกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังป่าไม้หนองคาย จับกุม 2 ผู้ต้องหาลอบขนไม้พะยูง รวม 141 ท่อน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท อ้างรับจ้างขนมาอีกทอดหนึ่ง ได้ค่าจ้าง 5,000 บาท...

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี