select * from tb_data_section where ref_section='9'
 

 

กลุ่มงานวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ ๒๒๑/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  เรื่อง  การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ๒.๑ ศึกษา วิจัย  และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมทั้งวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          ๒.๒ สนับสนุน  ประสาน  และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานี หรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

          ๒.๓ การเผยแพร่กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


โครงสร้างหน่วยงาน  แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

              มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณการเงินและพัสดุ งานด้านบุคลากร และเอกสารวิชาการป่าไม้ในรูปของห้องสมุด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              ๒. ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้

              มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ด้านพฤกษชาติและพฤกษศาสตร์ป่าไม้ งานบริหารจัดการข้อมูลการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ งานศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              ๓. ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้

              มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการกำกับดูแล งานให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการด้านป่าไม้ หรือกิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

               หน่วยงานภาคสนามในกำกับของกลุ่มงานวิชาการ

               กลุ่มงานวิชาการมีหน่วยงานภาคสนามในกำกับดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานาฝากเบิกสังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  และสังกัดกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า       ตามอนุสัญญาที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล จำนวน ๖ หน่วยงาน  คือ 

               ๑.  สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา  มหาราชินี  จังหวัดอุดรธานี  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายปัญญา ติดมา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๒.  สวนรุกขชาติบ้านดุง   ตำบลศรีสุทโธ   อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   โดยมี นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๓.  สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง  ตำบลผาตั้ง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย   โดยมี นายโกสิน ชาญสุข  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๔.  สวนรุกขชาติวังปอพาน  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  โดยมี นางสาวเอื้อมพร สมปัญญา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๕.  สวนรุกขชาติ ๖o ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ตำบลกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จ.หนองคาย  โดยมี นางกษมา นาราษฎร์  ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๖. ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย  ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จ.หนองคาย  โดยมี นายกมลภู โครตรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ

ข่าวสารล่าสุดจากกลุ่มงานวิชาการ

เข้าดูทั้งหมด
 • โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยมีนายทวี ชินณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เป็นประธานในพิธี

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของ โดยมีหัวหน้าสวนรุกขชาติฯ

  วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมต.ทส) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสร. 60 ปีฯ

 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  วันที่ 26 สืงหาคม 2563 กลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

 • โครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 9

  วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 9 ณ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี