select * from tb_data_section where ref_section='9'
 

 

กลุ่มงานวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ ๒๒๑/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  เรื่อง  การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ๒.๑ ศึกษา วิจัย  และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมทั้งวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          ๒.๒ สนับสนุน  ประสาน  และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานี หรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

          ๒.๓ การเผยแพร่กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


โครงสร้างหน่วยงาน  แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณการเงินและพัสดุ งานด้านบุคลากร งานเผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางด้านบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการป่าไม้ งานรวบรวมเอกสารเผยแพร่ และเอกสารวิชาการป่าไม้ในรูปของห้องสมุด ตลอดจนการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมี  นางสาวนุชวงศ์ สิริบุตรวงศ์  บรรณารักษ์ชำนาญการ    ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒. ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ด้านพฤกษชาติและวนวัฒนวิจัย
งานบริหารจัดการข้อมูลการอนุรักษ์พันธุ์พืชในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ งานศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน งานเผยแพร่และให้บริการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมี  นายวิสัน กุดแถลง   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

            ๓.ฝ่ายสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงานการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยด้านพันธุศาสตร์ไม้ป่า เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การตรวจสอบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พันธุ์พืช การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญา CITES และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมี  นายปัญญา     ติดมา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

            ๔. ฝ่ายวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยนิเวศและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ วิจัยด้านสัตว์ป่า งานการศึกษาวิจัยเพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์ศึกษาและสาธิตวิชาการป่าไม้ภูพานน้อย การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการป่าไม้กับหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคอินโดจีน การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและการฟื้นตัวของป่าธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมี  นายปัญญา ติดมา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่        หัวหน้าฝ่ายฯ

                หน่วยงานภาคสนามในกำกับของกลุ่มงานวิชาการ

               กลุ่มงานวิชาการไม่มีหน่วยงานภาคสนามในสังกัด  แต่มีหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  และสังกัดกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า       ตามอนุสัญญาที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล จำนวน ๖ หน่วยงาน  คือ 

               ๑.  สวนรวมพันธุ์ไม้ 60 พรรษา  มหาราชินี  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี  นายปัญญา ติดมา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๒.  สวนรุกขชาติบ้านดุง   ตำบลศรีสุทโธ   อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   โดยมี  นายวิสัน กุดแถลง                     นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๓.  สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง  ตำบลผาตั้ง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย   โดยมีนายโสภณ ศรีสมเกียรติ          เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๔.  สวนรุกขชาติวังปอพาน  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  โดยมีนายนิติ  ดีจันทร์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

               ๕.  ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จังหวัดหนองคาย  ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จ.หนองคาย  โดยมีนายกมลภู โครตรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ

               ๖. สวนรุกขชาติ ๖o ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ตำบลกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จ.หนองคาย  โดยมีนายประสิทธิ์  พุทธบูชา  ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าสวนฯ

 

ข่าวสารล่าสุดจากกลุ่มงานวิชาการ

เข้าดูทั้งหมด
  • นิทรรศการเรดด์พลัส ในงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

    24 กุมภาพันธ์ 2559 ชุดกิจกรรมเรดด์พลัส กลุ่มงานวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

  • เก็บข้อมูลชุมชน (เรดด์พลัส)

    ออกเก็บข้อมูลชุมชน

  • โครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ภูฝอยลม ครั้งที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี

    การจัดกิจกรรมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ภูฝอยลม ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี