select * from tb_data_section where ref_section='6'
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

       วิสัยทัศน์ : ระบบนิเวศต้นน้ำสมบูรณ์และยั่งยืน

       พันธกิจ : 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ

                      2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสาธิตและประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ

                      3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ

      เป้าประสงค์ : 1. ระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสภาพทางธรรมชาติ

                           2. มีองค์ความรู้จากงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ

                           3. ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความตระหนักต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

 

 

     

      ค่านิยม : มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีส่วนร่วม

      วัฒนธรรมองค์การ : ใช้คุณธรรมนำองค์กร มุ่งมั่นพัฒนา บนฐานความรู้และการมีส่วนร่วม

 

 

     อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการต้นน้ำ

ลำดับ

ที่

ประเภท

ตำแหน่ง

ระดับ/ชั้น

กรอบอัตรากำลัง

ปฏิบัติงานในส่วนจัดการต้นน้ำ

ไปช่วยราชการที่อื่น

หมายเหตุ

ส่วนกลาง

ภาคสนาม

ตามกรอบฯ

ช่วยปฏิบัติฯ

ตามกรอบฯ

ช่วยปฏิบัติฯ

1

ข้าราชการ

นักวิชาการป่าไม้

ชำนาญการพิเศษ

2

2

2

 

 

1

 

ชำนาญการ

2

2

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการ

1

1

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานป่าไม้

ชำนาญงาน

3

1

 

2

 

 

 

อาวุโส

1

 

 

1

 

 

 

2

ลูกจ้างประจำ

พนักงานขับรถยนต์

 

1

 

 

1

 

 

 

3

พนักงานราชการ

นักวิชาการป่าไม้

 

1

1

 

 

 

 

 

คนงาน

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมข้าราชการ  11  อัตรา  ลูกจ้างประจำ  1 อัตรา  พนักงานราชการ  9  อัตรา

 

พื้นที่รับผิดชอบ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  มีพื้นที่ครอบคลุม    6  จังหวัด  คือ   จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และจังหวัดบึงกาฬ  อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทยโดยมีลุ่มน้ำสาขาในพื้นที่ จำนวน  20  สาขา คือ แม่น้ำโขงส่วนที่ 5  ห้วยน้ำโสม  น้ำโมง แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 น้ำสวย แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1 ห้วยหลวงส่วนที่ 2 ห้วยดาน แม่น้ำโขงส่วน 7/2 ห้วยคอง ห้วยฮี้ แม่น้ำสงครามตอบบน แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 ห้วยน้ำยาม ห้วยน้ำอูน แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 น้ำพุง น้ำทวย แม่น้ำโขงส่วนที่ 8 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงส่วนที่ 9 ห้วยบางทราย

 

 

หน่วยงานในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ  ส่วนจัดการต้นน้ำ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายใน  ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ  จำนวน  3  ฝ่าย  และหน่วยงานภาคสนาม  6  หน่วยงาน  ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณทั่วไปงานด้านแผนงานงบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานด้านบุคคล งานรวบรวมข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการต้นน้ำระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ติดตามประเมินผลและสนับสนุนงานบริหารของหน่วยงานจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. ฝ่ายจัดการทรัพยากรต้นน้ำ มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ รวมทั้งการสำรวจวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้คืนความสมบูรณ์ และอำนวยประโยชน์ทั้งในเชิงนิเวศและเชิงเศรษฐกิจ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกและร่วมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 3. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและการจัดการระเบียบชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของการพัฒนา แบบยั่งยืน ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายชุมชนต้นน้ำ ฝึกอบรมสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และติดตามสถานการณ์เพื่อการแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ จัดทำเอกสารเผยแพร่และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน่วยงานภาคสนาม  มีหน่วยจัดการต้นน้ำ  6  หน่วย   ดังนี้

1.  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี  พิกัด  48Q 240367  UTM 1889816  โดยมีนายวุฒิพงษ์  แสนประกอบ  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รับผิดชอบดูแล  หมายเลขโทร. 081-3412363

2. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  บ้านวังแข้  ตำบลนาแค   อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  พิกัด 48Q 0189922  UTM 1983957  โดยมีนายสุวรรณ  ปณิทานะโต   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รับผิดชอบดูแล  หมายเลขโทร. 084-4285389

3.  หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  บ้านวังมน  ตำบลโคกม่วง  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  พิกัด  48Q 0230309 UTM 1872926  โดยมีนายประเสริฐ  ทองกุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รับผิดชอบดูแล หมายเลขโทร. 081-965-2002

4.  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว  ตำบลนางิ้ว  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย   พิกัด 48Q 0193812 UTM 2003799  โดยมีนายจิตรกร  อุปพงษ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  หมายเลขโทร. 087-374-2456

5.  หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ  ที่ตั้ง หมู่ที่ 9  บ้านดงน้อย  ตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  พิกัด  48Q  0449814  UTM  1866369  โดยมีนายพิษณุ  วงเกษม  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รับผิดชอบดูแล  หมายเลขโทร. 081-3804240

6.  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง   ตำบลจันทร์เพ็ญ   อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  พิกัด  48Q  0403597  UTM  1869080   โดยมีนายฐิติพงษ์   ถาวงกลาง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  หมายเลขโทร. 084-4287833 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

เข้าดูทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายกล้าไม้

  ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดับพื้นที่

 • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

 • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ 2561

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี