select * from tb_data_section where ref_section='4'
 

     1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานพัสดุ  งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมทะเบียน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ประสานกับฝ่ายต่างๆ

     2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการปลูกป่าลักษณะต่าง ๆ และการเพาะชำกล้าไม้ 

     3.  ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

     4.  รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

     5.  รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนป่า/หน่วยปลูกป่า  

     6.  ประสานงานกับสำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

     7.  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กำกับดูแล  การดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

 

          ตามระเบียบและกฎหมายที่ทางราชการกำหนดหรืองานที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10  มอบหมายและแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบให้กับส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์แบ่งออกเป็น  5  ฝ่ายและ  2 ศูนย์ประสานงาน ดังนี้

 

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานพัสดุ  งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมทะเบียน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ประสานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำและควบคุมแผนปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำรายงานควบคุมภายใน การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการรับรองเงินสำหรับเลื่อนเงินข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  รวมทั้งการรวบรวมรายงานต่างๆ ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย  

 

          2. ฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการปลูกป่าลักษณะต่าง ๆ และการเพาะชำกล้าไม้  การดำเนินการปลูกป่าและบำรุงป่าตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน การกำกับดูแล ตรวจสอบ รวบรวมรายงาน และติดตามประเมินผล การปลูกป่า และการบำรุงป่าให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย และให้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสวนป่า/หน่วยปลูกป่า/โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี  / ศูนย์ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ / โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ/โครงการพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติ/โครงการปลูกฟื้นฟูในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/โครงการปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน(โครงการย่อย)และโครงการปลูกป่าเฉพาะกิจพิเศษ  รวมทั้งงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย

 

          3. ฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์  กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ประกอบด้วยการรังวัดแปลงที่ดิน การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน การจัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่ การประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินเชิงรุก โดยมีหน้าที่วางแผนและกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ กรณีการขัดแย้งการร้องเรียนข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน  และระหว่างรัฐกับรัฐ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางที่รัฐบาลกำหนดการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินงานตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย

 

          4. ฝ่ายสำรวจ รังวัดและแผนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมสำรวจออกแบบจัดทำแนวรั้วลวดหนาม  กิจกรรมออกแบบจัดทำแนวฝังหลักเขต กิจกรรมฝังหลักเขตแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้  และกิจกรรมจัดทำรั้วลวดหนาม  โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์  การระวังชี้แนวเขตป่าไม้บนรูปถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับโครงการออกโฉนด และน.ส.3 ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  ตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) และระวังชี้ลงนามรับรองแนวเขต ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดและจัดทำแผนที่แสดงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแนวเขตป่าอนุรักษ์ ปรับปรุงระวางแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประสานงานวางแผนและควบคุมการถ่ายทอดแนวเขตป่าอนุรักษ์ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ดำเนินการเกี่ยวกับงานภูมิสารสนเทศ  โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้) ในพื้นที่รับผิดชอบรวม ๖ จังหวัด  และงานบริการด้านระบบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้  ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้  ทั้งในพื้นที่และจากข้อมูลแผนที่ ตรวจสอบแผนที่หรือจุดบริเวณตามคำขอในลักษณะต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  และปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

          5. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนป่า/หน่วยปลูกป่า  โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  โครงการประชาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้  โครงการพุทธอุทยานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  ตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในการบริหารงานของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อรายงานต่อผู้ตรวจราชการกรมฯ กระทรวงฯ และจัดทำ สรุปผลงานในรูปเอกสารหรือ Power Point เพื่อนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ

 

          6. ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน  มีหน้าที่ประสานงานกับสำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  ดำเนินการตามโครงการพุทธอุทยาน โดยจัดทำแผน เป้าหมายกิจกรรมจัดทำคำของบประมาณ  และติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ตามนัยคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 176/2554  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

          7. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๐ (อุดรธานี)  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  กำกับดูแล  การดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับ  ตรวจสอบ  รวบรวม  และจัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่า (FPT) ข้อมูลการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงปลูกป่า  การจัดทำแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของพื้นที่แปลงปลูกป่า (FPT) การประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด
  • สรุปผลการปฎิบัติงาน ส่วนฟื้นฟู ปี2556

    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.10 (อุดรธานี)

  • วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556

    วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี