select * from tb_data_section where ref_section='4'
 

     1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ

     2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการปลูกป่าลักษณะต่าง ๆ และการเพาะชำกล้าไม้ 

     3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล

     4.  ประสานงานกับสำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

     5.  รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการเร่งรัดการจัดแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์ 

     6.  ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

     7.  ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

 

          ตามระเบียบและกฎหมายที่ทางราชการกำหนดหรืองานที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10  มอบหมายและแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบให้กับส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์แบ่งออกเป็น  5  ฝ่ายและ  2 ศูนย์ประสานงาน ดังนี้

 

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทำและควบคุมแผนปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำรายงานควบคุมภายใน การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการรับรองเงินสำหรับเลื่อนเงินข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งการรวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีและรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย   

 

          2. ฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการปลูกป่าลักษณะต่าง ๆ และการเพาะชำกล้าไม้ การดำเนินการปลูกป่าและบำรุงป่าตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี การกำกับดูแล ตรวจสอบ รวบรวมรายงานและติดตามประเมินผลการปลูกป่าและการบำรุงป่าให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย และให้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสวนป่า/หน่วยปลูกป่า/โครงการปลูกป่า/โครงการปลูกป่าเฉพาะกิจพิเศษ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬ /โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 งานปลูกป่าทั่วไป ท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) การจัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่า/บำรุงป่า ข้อมูลแผนที่แปลงปลูกป่า/บำรุงป่า และจุดที่ตั้งแปลงปลูกป่า/บำรุงป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย

 

          3. ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่วางแผนและกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ กรณีการขัดแย้ง การร้องเรียนข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน และระหว่างรัฐกับรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางที่รัฐบาลกำหนดการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินงานตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ ดำเนินการตามกรอบแนวทางคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ประจำจังหวัด และกรอบแนวทางคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย

 

          4. งานศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน  มีหน้าที่ประสานงานกับสำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  ดำเนินการตามโครงการพุทธอุทยาน โดยจัดทำแผน เป้าหมายกิจกรรมจัดทำคำของบประมาณ  และติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ตามนัยคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 176/2554  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

          5. ฝ่ายสำรวจ รังวัดและแผนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์ การระวังชี้แนวเขตป่าไม้บนรูปถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับโครงการ ออกโฉนด และน.ส.3 ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) และระวังชี้ลงนามรับรองแนวเขต ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดและจัดทำแผนที่แสดงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแนวเขตป่าอนุรักษ์ปรับปรุงระวางแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประสานงานวางแผนและควบคุมการถ่ายทอดแนวเขตป่าอนุรักษ์ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ดำเนินการเกี่ยวกับงานภูมิสารสนเทศ โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้) ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 6 จังหวัด และงานบริการด้านระบบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ ทั้งในพื้นที่และจากข้อมูลแผนที่ ตรวจสอบแผนที่หรือจุดบริเวณตามคำขอในลักษณะต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

          6.ฝ่ายส่งเสริมการีส่วนร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ จัดทำแผนงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ครบถ้วน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ รวบรวมรายงาน และติดตามประเมินผล ของโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

      

          7. โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการในการจัดรูปแบบในการรับรองการท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องรองรับและบริหารด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตลอดจนจัดฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เข้าดูทั้งหมด
  • สรุปผลการปฎิบัติงาน ส่วนฟื้นฟู ปี2556

    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.10 (อุดรธานี)

  • วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556

    วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี